Vedtægter

Navn

§ 1

Foreningens navn er Revelation Gospel Choir

Formål

§ 2

Foreningens formål er at udøve og udbrede kendskab til gospelmusik via læring som sker på ugentlige koraftener i henhold til aftalte øve planer samt ved gospelgudstjenester og koncerter. Foreningens formål er yderligere at sætte fokus på, kormedlemmets individuelle udvikling. Og det er det, der er grobunden for det stærke fællesskab som vi ønsker i Revelation Gospel Choir. Vi ønsker også at være et socialt engageret kor, og prioriterer at synge steder og møde mennesker, hvor der er ekstra brug for kærlighed og kommunikation. Koret anerkender alle mennesker som værende lige værdifulde, fulde af kærlighed og værd at elske.

Optagelse i koret

§ 3

 Stk. 1

Optagelse i foreningen sker ved deltagelse i en optagelsesprøve som lægges forud for den første øveaften i hver sæson. Optagelse afgøres af korleder. Yderligere information omkring optagelsesprøven kan findes på foreningens/korets hjemmeside.

Stk. 2

Revelation Gospel Choir er som forening medlem af Metodistkirkens Musikarbejde (MM) under Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund (MBUF) og medlemmer af koret, er igennem Revelation Gospel Choir medlem af samme.

 Bestyrelsen

§ 4

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 valgte medlemmer. Én formand, én kasserer, én sekretær og ét menigt medlem. Disse vælges alle individuelt ved generalforsamlingen. Desuden er Korleder Sofie Hermind ex officio medlem af bestyrelsen og har stemmeret på lige fod med medlemmerne.

Stk. 2

Korleder Sofie Hermind formulerer visionen og den musikalske retning for Revelation Gospel Choir. Korleder Sofie Hermind har vetoret i beslutninger der vedrører disse områder. Koret kan optræde med en afløser som dirigent eller uden dirigent, men kun med Korleder Sofie Herminds samtykke.

Stk. 3

Bestyrelsen vælges på generalforsamling for 2 år ad gangen, den ene halvdel af bestyrelsen vælges det første år den anden halvdel det andet år. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år.

For at blive valgt skal man 1) være personligt tilstede eller 2) via fuldmagt til bestyrelsen have givet tilsagn om at stå til rådighed ved valg.

Stk. 4

Foreningen tegnes overordnet af Korleder Sofie Hermind i samarbejde med formanden. Foreningens økonomiske forhold tegnes af kassereren.

Ved kontraktlige dispositioner hvor koret engageres, er korleder Sofie Hermind tegningsberettiget. Korleder Sofie Hermind kan dog ikke indgå aftaler som har negativ indflydelse på Revelation Gospel Choir’s økonomi, i sådan tilfælde, skal korleder Sofie Hermind indhente skriftlig tilladelse hos formand eller kasserer.

Ved dispositioner hvor koret forpligter sig til udgiftskrævende dispositioner, er korleder Sofie Hermind i samarbejde med formand eller kasserer tegningsberettigede.

Ved tegning af kontrakter skal det fremgå hvem der hæfter for hvilke forhold i tilfælde af aflysninger.

Stk. 5

Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne, som afholdes efter behov, dog mindst 2 møder pr. halvår. Der føres log over foreningens aktiviteter.

Stk. 6

Bestyrelsen er den daglige ledelse og forestår driften af Revelation Gospel Choir. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede til et i forvejen varslet møde, heriblandt korleder Sofie Hermind samt formanden eller kassereren.

Stk. 7

Bestyrelsen betaler vederlag til korleder og musikere i henhold til aftale.

Stk. 8

Bestyrelsen er beslutningsdygtig i spørgsmål vedrørende medlemskab.

 

Underudvalg

§ 6

Foreningen kan oprette selvstændige underudvalg i forbindelse med arrangementer, udenlandsturer m.v. Bestyrelsen udpeger udvalgets medlemmer ud fra frivillig tilmelding af foreningens medlemmer. Underudvalg er underlagt foreningens bestemmelser og er økonomisk beslutningsdygtigt sammen med kassereren samt har råderet over oprettede konti til udvalgets formål i henhold til aftale med foreningens bestyrelse. Underudvalg er i samarbejde med bestyrelsen beslutningsdygtig i forhold til udvalgets formål.

Underudvalg er pålagt at udarbejde budget og regnskab.

 

Generalforsamling

§ 7

Stk. 1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes èn gang om året i løbet af foråret, dog senest ved udgangen af april, på en øveaften. Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest tre uger i forvejen på en koraften og via Igroups.

Stk. 2

Alle medlemmer der ikke er i restance for kontingent før generalforsamlingen, har stemmeret. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Stk. 3

Forslag, som medlemmer ønsker drøftet på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4

Dagsorden med forslag fra bestyrelse og medlemmer skal være til medlemmernes rådighed senest 7 dage før generalforsamlingen 

Stk. 5

Ændringsforslag til foreningens vedtægter kan fremlægges på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en sådan.

 

Dagsorden

§ 8

På generalforsamlingen skal følgende dagsorden behandles:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse samt godkendelse af regnskab
  5. Fremlæggelse af planer og budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Orientering om aktiviteter for kommende år
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

 

Ekstraordinær Generalforsamling

§ 9

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis generalforsamlingen eller bestyrelsen bestemmer det, eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med forslag til dagsorden. En ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter de samme regler som en ordinær generalforsamling og skal afholdes senest 5 uger efter, at der er stillet krav herom.

 

Kontingent og økonomi

§ 10 

Stk. 1

Årskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kassereren forestår opkrævning af kontingent. Kontingentet opkræves og betales forud for et halvt år ad gangen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2

Ved orlov fra koret betales et orlovskontingent pr. sæson som fastlægges ved generalforsamlingen.

 

Revision

§ 11

Revisor og en evt. revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges.

 

§ 12 

Bestemmelse for opløsningen af koret, kan dog kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling. For opløsning kræves 2/3 stemmer af samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 26. maj 2011.

 

På vegne af bestyrelsen:

Formand:                     Karsten Munk                                 _________________

Kasserer:                      Benedikte Sangiorgio                      _________________

Sekretær:                     Søren Steen Olsen                          _________________

Bestyrelsesmedlem:       Martin Overgaard Nielsen                _________________

Korleder:                     Sofie Hermind                                _________________